Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/151 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
2 Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 13485:2021 стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/149 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
3 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/147 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/146 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
5 Тушаал хүчингүй болгох тухай А/141 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
6 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай А/140 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
7 Дугаар хүчинтэйд тооцох тухай А/139 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/138 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/136 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07
10 Фармакопей боловсруулах, батлах болон фармакопейн хорооны ажиллах журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/132 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.07

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв